Skala trudności szlaków wspinaczkowych

Wspinacze wprowadzili skalę trudności dróg wspinaczkowych, ma ona na celu zorientowanie się przed podjęciem wspinaczki, czy dana góra jest na pewno odpowiednia dla naszych fizycznych możliwości i stopnia przygotowania. Skala trudności jest kwestią uznaniową. Zazwyczaj osoba, która po raz pierwszy zdobywa daną górę wystawia jej ocenę trudności. Kolejny wspinacz tę ocenę weryfikuje. Oceny mogą być płynne, gdyż sama góra może się zmieniać, poprzez działanie erozji, lub też ruchy lodowca. O ile sporów nie budzą łatwe trasy, to jednaj już te trudniejsze, a szczególnie pionierskie budzą wiele kontrowersji w środowisku wspinaczy. Dlatego tez w przewodnikach możemy się spotkać z różnymi ocenami jednej trasy.

Rodzaje skal

Istnieje wiele, głównie regionalnych skal trudności szlaków wspinaczkowych, gdyż zdecydowanie łatwiej stopniować trudność w odniesieniu do jednego obszaru geograficznego o podobnych formacjach skalnych. Istnieje wprawdzie zunifikowana skala Union Internationale des Associations d’Alpinisme, jednak jest ona odpowiednia dla wspinaczki w górach wysokich typu Alpy czy Tatry i raczej nie sprawdza się do terenów takich jak Góry Stołowe czy skałki na Jurze Krakowso-Częstochowskiej. W Polsce stosuje się trzy rodzaje skal. Pierwsza to skala tatrzańska, która jest niemal tożsama ze skalą międzynarodową. Druga to skala krakowska, wymyślona przez Wojciecha Kurtyke i stosowana dla formacji wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Skala saksońska pozwala ocenić trudność dróg w skałach piaskowcowych w Europie Środkowej. W Polsce stosuje się ją głownie w rejonie Gór Stołowych. Na świecie stosuje sie również skalę amerykańska, dla opisu bardzo trudnych dróg wspinaczkowych w Sierra Nevada.

Oznaczenie tras

Drogi oznaczone cyfrą rzymską bądź arabską „1” to łatwe zbocza, często nie wymagające lin, „2” to niewielkie trudności skalne z wąskimi graniami i małą ilością szczelin. Numerem „3” oznaczono drogi, na których już potrzebna jest asekuracja, numerem „4” oznacza się drogi, gdzie potrzebne jest już doświadczenie, wspinaczka jest bardzo trudna i konieczne jest zakładanie stanowisk. Cyfra „5” to konieczność ciągłych zakładania stanowisk i długa, wymagająca wspinaczka. Od numeru „6” określa się wspinaczkę lodową, ekstremalnie trudną, o bardzo stromych i pionowych podejściach. Ostatnia jest „7”, która oznacza ekstremalną wspinaczkę lodową z częściowym przewieszeniem i wspinaczkę w ścianie.